flag001
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
flag002
flag003
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

ОБЯВА

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Регионален бизнес инкубатор „Рила” ДЗЗД

със седалище в гр. Кюстендил и адрес на управление: ул. Добруджа №2А, лице за контакт: Виктор Димитров Кабакчиев, на длъжност Представляващ, тел.: 0886834106, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-13/02.02.2012 обявява процедура за определяне на изпълнител – публична покана с обект:

 

Доставка на консумативи по ДБФП № БИ-02-13

Публичната покана и документацията за провежданата процедура са публикувани на следните интернет адреси:

 

1. www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

2. www.rbirila.bgинтернет адреса на възложителя

 

Оферти се подават на адрес: гр. Кюстендил, ул. Добруджа №2А до 16:00 ч. на 20.09.2013 г.

 

Обявата може да изтеглите от ТУК
Документацията може да изтеглите от ТУК